W.ANGLE

W.ANGLE

Tháng 4/2014 - Hội Thảo Giới Thiệu Dự Án Wide Angle:
Trong tháng 4 năm 2014, Wide Angle đã tổ chức một buổi hội thảo hoặc sự kiện giới thiệu để chia sẻ thông tin về dự án kinh doanh của họ.

 

Tháng 8/2014 - Mở Cửa Wide Angle 1:
Wide Angle mở cửa cửa hàng đầu tiên của họ vào tháng 8 năm 2014. Điều này có thể là cửa hàng bán lẻ hoặc không gian kinh doanh đầu tiên của họ.

 

Tháng 1/2016 - Độc Lập Dưới Tên Công Ty Wide Angle:
Trong tháng 1 năm 2016, Wide Angle đã tách khỏi công ty mẹ K2 Korea và trở thành một công ty độc lập, được đặt tên chính thức là "(주)와이드앵글" (Công ty Wide Angle).

Địa Chỉ Trụ Sở:

Địa chỉ: Seoul, Gangnam-gu, Jagok-ro 174-14, 301ho (Jagok-dong)
Tên Thương Hiệu: (주)더케이커넥트 (The K Connect)

#